فضـای مجـازی و همبستـگی اجتمـاعی | خبر جعلی؛ رویکرد روانشنـاختی | خبر جعلی؛ رویکرد جامعه شناختی | خبــر جعلی؛ تجربه جهانی مــواجهه | بهزیســتی دیجیتــال و اخبار ناکارآمد | پســا حقیقت و مسایل نسلی | ســــلبریتی و تغییرات اجتمـــاعی | جنبش های اجتمـــاعی انلاین | جـامعه شـــبکه ای | سواد خبری | مبـــانی خبر جعلی | کلان روایت و اخبار جعــلی | حوزه های موضوعی خبـر جعلی | آینده و تحولات خبر | فــکت چکینگ | ســــواد روایت | نظریات تـــــاثیر پیام | مغز و پیـــام | ادراک وارتبــــاطات انسانی | امنیت سایبری اجتماعی | عملیات تاثیر در رسانه | جنگ شناختی | نظریات اقناع | اقناع و روایت گری مؤثر | مـــدیریت مصرف خبر | تغییـــرات مصرف خبر | شــهروند خبرنگار | فضـای مجازی و مسئولیت اجتماعی

کلیات رویداد

بخش مجازی رویداد

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

بخش حضوری رویداد

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....